Дружеството обръща особено внимание на трудово-правните отношение между работодатели и работници като предлага консултации във връзка с изготвяне и сключването на индивидуални и колективни трудови договори. Предлагаме консултации и процесуално представителство при съкращаването на работници. Предлагаме и процесуално представителство при възникването на трудови спорове и трудови злополуки.