Ние имам опит в изготвянето на брачни договори. Предлагаме и  процесуално представителство при развод и упражняването на родителски права. Във връзка с наследственото право ние предлагаме консултации и процесуално представителство при възникване на наследствени взаимоотношения, които включват изясняване на наследствени права, съдебна делба, както и продажба на наследство.