СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ
Търговско и корпоративно право
Ликвидация и несъстоятелност
Процесуално представителство и арбитраж
Наказателно право
Изпълнително право
Европейско право
Вреди причинени по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
Данъчно право
Защита на личните данни (GDPR)
Административно право
Консултации във връзка със законодателната дейност
Дати 04.2012 г. – понастоящем
Заемана длъжност Адвокат – Софийска адвокатска колегия
Дати 05.2012 г. – понастоящем
Име и адрес на работодателя Адвокатско дружество „Станков, Стоев и партньори“
  Гр. София, ул. „Славянска”       № 33
Заемана длъжност Управител
Дати 04.2010 г. – 04.2012 г.
Име и адрес на работодателя „Феър Консултинг“ ООД
Заемана длъжност Управител
Предмет на дейност Предоставяне на юридически, данъчни и други консултации и осъществяване на процесуално представителство; търговско представителство, посредничество и агентство; консултантска, както и всяка друга търговска дейност, за която няма законова забрана.
Дати 05.2009 г. – 11.2009 г.
Име и адрес на работодателя Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
Заемана длъжност Заместник-председател
Дати 15.12.2008 г. –  24.11.2009 г.
Име и адрес на работодателя Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)
  гр. София 1407, ул. “Кричим”    №1
Предмет на дейност Осъществяване на задължителното здравно осигуряване в Република България
Дати 2008 г. – понастоящем
Име и адрес на работодателя Арбитражен съд при Българската стопанска камара
Заемана длъжност арбитър
Дати 09.2005 г. – 06.2007 г. 
Име и адрес на работодателя Софийски градски съд
  София 1000, бул.“Витоша”       №2
Заемана длъжност Съдия
Дати 24.07.2001 г. – 16.08.2005 г. 
Име и адрес на работодателя Министерство на правосъдието
  София 1040, ул.“Славянска“    № 1
Заемана длъжност 1.       Министър на правосъдието
  2.       Председателстващ два  състава на Висшия съдебен съвет
  3.       Председател на Междуведомствената комисия към Министерски съвет за борба с корупцията
4.       Съпредседател на Междуведомствената комисия по повод делото срещу българските медици в Либия
5.       По право член на управителния съвет на Националния институт на правосъдието
Дати 1998 г. – 07.2001 г. 
Име и адрес на работодателя Софийски градски съд
  София 1000, бул.“Витоша”       № 2
Заемана длъжност Съдия, заместник – председател
Дати 10.1994 г. – 10.1998 г. 
Име и адрес на работодателя Софийски районен съд
  София 1164, бул.“Драган          Цанков“ № 6
Заемана длъжност съдия
Дати 12.1991 г. – 10.1994 г. 
Име и адрес на работодателя Шуменски окръжен и Шуменски районен съд
  гр. Шумен 9700,                           ул.”Съединение” № 1
Заемана длъжност Младши съдия, съдия в районен съд
Дати 1990 – 1991
Име и адрес на работодателя Софийски градски съд
  София 1000, бул.“Витоша“        № 2
Заемана длъжност Стажант – съдия
СУ „Св. Климент Охридски“ Хоноруван асистент трудово право
ПУ „Паисий Хилендарски“ Хоноруван асистент трудово право
СУ „Св. Климент Охридски“ Хоноруван асистент наказателен процес
Дати 2018 г –
Наименование на организацията International Law Association, London
Председател
Дати 2009 г. – 2018 г.
Наименование на организацията International Law Association, London
Член
Дати 2004 г. – 2006 г. 
Наименование на организацията Европейска комисия за демокрация чрез право към Съвета на Европа
Член, представител на Република България
Дати 1983 г. – 1988 г. 
Име и вид на обучаващата или образователната организация Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Наименование на придобитата квалификация Юридически факултет
  Специалност Право
Ниво по националната класификация Магистър по право
Дати 1979 г. – 1983 г.
Име и вид на обучаващата или образователната организация ЕСПУ „Васил Левски” гр.Шумен
  Средно образование
Дати 1999
Обучение Европейско взаимодействие в областта на наказателното право
Име и вид на обучаващата или образователната организация National Magistrate School, Париж, Франция
Дати 1999
Обучение Икономически престъплания в сферата на електронните разплащания, търговия и при използването на кредитни карти
Име и вид на обучаващата или образователната организация Съвета на Европа, Мадрид, Испания
Дати 2002
Обучение Развитие и засилване на капацитета на българските органи за борба с корупцията
Име и вид на обучаващата или образователната организация USAID, Италия
Дати 2002
Обучение International Visitor Program of the United States Department of State “”Ministry of Justice Human Rights, Judicial, and Prison Reform”
Име и вид на обучаващата или образователната организация United States Department of State, САЩ
Дати 2002
Обучение Участник в Програма за управление на съдилища
Име и вид на обучаващата или образователната организация The National Center for State Courts, САЩ
Дати 2003
 Обучение Институцията на омбудсмана
Име и вид на обучаващата или образователната организация USAID, Испания
Български
Английски
Два пъти от министъра на отбраната с предметни награди „За съществен принос и заслуги към отбраната на страната, и принос в осъществяването на държавната политика в областта на правосъдието“
От министъра на вътрешните работи с „Медал правосъдие, свобода, сигурност 2007 г.“
Email: astankov@ssp-law.bg
Телефони: 02 43 43 043
0895 21 22 44
СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ
Търговско и корпоративно право
Ликвидация и несъстоятелност
Вещно право и строителство
Процесуално представителство и арбитраж
Банково и Финансово право
Конкуренция
Приватизация
Данъчно право
Обществени поръчки
Семейно и наследствено право
Трудово право и трудови злополуки
Изпълнително право
Дати 05.1985г. – понастоящем
Заемана длъжност Адвокат – адвокатска колегия град Варна
Дати 11.2003г. – 06.2010г.
Заемана длъжност Председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация
Дати 08.2001г. – 11.2003г.
Заемана длъжност Член на Надзорния съвет на Агенция за приватизация
Дати 09.1973 – 05.1977          
Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“, гр. Пловдив
Дати 09.1980 – 01.1985
Магистър по право в Софийски университет „Свети Климент Охридски”
Сертификат за оценка на недвижими имоти
Сертификат за оценка на цели предприятия
Сертификат за оценка на банки и финансови институции
Български
Френски
Гръцки
Руски
Email: tstoev@ssp-law.bg
Телефони: 02 43 43 043
0895 21 22 44
СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ
Търговско и корпоративно право
Ликвидация и несъстоятелност
Европейско право
Данъчно право
Банково и финансово право
Застрахователно право
Административно право
Консултации във връзка със законодателната дейност
Дати 28.04.1993 г. – понастоящем
Заемана длъжност Адвокат,
Правен консултант на свободна практика
Основни дейности и отговорности Извършване на консултации; преглед на нормативни актове с цел установяване на несъответствия в нормотворчеството.
Име и адрес на работодателя Софийска адвокатска колегия
София 1309, бул. „Тодор Александров” №137, ет.2 и 3
Вид на дейността или сферата на работа Юридическа дейност
Дати 06.06.2011 г. – понастоящем
Заемана длъжност Професор по административно право и административен процес
СУ „Св. Кл. Охридски”
Основни дейности и отговорности Преподавам следните учебни дисциплини на бакалаври в Катедра Регионално развитие на ГГФ при СУ „Св.Кл.Охридски”: Търговско право, Трудово право, Природозащитно право;
Преподавам в три магистърски програми при ГГФ, СУ ”Св.Кл.Охридски”;
Преподавам „Застрахователно право” в магистърска програма при Стопански факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”
 
Име и адрес на работодателя Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Вид на дейността или сферата на работа Преподавателска дейност във висше училище
Дати 01.10.2009 – 31.05.2011 г. 
Заемана длъжност Доцент по финансово право /Свидетелство № 25604/26.05.2009г./
Основни дейности и отговорности Научен ръководител съм на докторанти по Административно право.
Участвам в работата на Секцията „Публичноправни науки” на Института за държавата и правото при БАН, където разработвам планови работи в областта на административното и финансовото право и давам становища във връзка с противоречива практика на съдилищата с цел уеднаквяването й чрез Тълкувателни решения на ВАС.
Дати Октомври 2013 г. до настоящия момент
Заемана длъжност Професор по административно право и процес
Име и адрес на работодателя Институт за държавата и правото при БАН
София 1000, ул. “Сердика” № 4
Вид на дейността или сферата на работа Научно – изследователска дейност
Дати 17.12.1991 – 25.02.1993 г. 
Заемана длъжност Главен секретар на Министерство на външните работи
Основни дейности и отговорности Извършва административното ръководство на администрацията на Министерството на външните работи.
Координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на органа на държавна власт и отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията.
Участва в подготовката на нормативни актове на министерството
Участвала съм в разработването на проект за Закон за дипломатическата служба
Име и адрес на работодателя Министерство на външните работи
София 1113, улица „Александър Жендов“ № 2
Вид на дейността или сферата на работа Публична администрация
Дати 07.06.1991 – 07.12.1991 г. 
Заемана длъжност Началник отдел „Нормативни актове”, Дирекция „Държавно юристконсултство”
Основни дейности и отговорности Участва в изготвянето на  становища по правни въпроси във връзка с дейността и функциите на министерството;
Участва в изработването на проекти за нормативни актове
 Участвие в работата по всички проекти за нормативни актове, които са били разработвани от Министерство на финансите за периода, тъй като отделът е отговарял за тази дейност в министерството
Име и адрес на работодателя Министерство на финансите
Вид на дейността или сферата на работа Публична администрация, Юридическа дейност
Дати 21.01.1991 – 10.06.1991 г. 
Заемана длъжност Съветник в Отдел ‘Правен”
Основни дейности и отговорности Участва в подготовката на становища за законосъобразността на проектите на актове на Министерския съвет;
Подпомага дейността на Министерския съвет и на съответните министри при подготовката на законопроекти, както и на актове на Министерския съвет;
Участва в предоставянето на методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите в другите дирекции на администрацията на Министерския съвет;
Участвие съм в работна група за разробатване на проект на Закон за застраховането
 Участвие в разработването на проекти на всички нормативни актове на Министерство на финансите, тъй като съм отговаряла за този ресор в отдела
 
Име и адрес на работодателя Министерски съвет
1594 София бул. “Княз Ал. Дондуков” №1
Вид на дейността или сферата на работа Публична администрация, Юридическа дейност
Дати 12.07.1990 – 21.01.1991 г. 
Заемана длъжност Научен сътрудник II степен
Основни дейности и отговорности Научен сътрудник по финансово право
Име и адрес на работодателя Институт за държавата и правото при БАН
София 1000, ул. “Сердика” № 4
Вид на дейността или сферата на работа Научно – изследователска дейност
Дати 01.03.1990 – 12.07.1990 г. 
Заемана длъжност Юрист
Основни дейности и отговорности Изследване на законодателството, събиране и подбор на литература от българския и чуждестранни печат по въпроси на финансовото право
Име и адрес на работодателя Институт за държавата и правото при БАН
София 1000, ул. “Сердика” № 4
Вид на дейността или сферата на работа Научно – изследователска дейност
Дати 01.03.1987 – 01.03.1990 г. 
Заемана длъжност Редовен аспирант
Основни дейности и отговорности Защита на дисертация на тема „Данъчните задължения на гражданите в НРБ”
Име и адрес на работодателя Институт за държавата и правото при БАН
София 1000, ул. “Сердика” № 4
Вид на дейността или сферата на работа Научно – изследователска дейност
Дати 30.06.1986 – 28.02.1987 г. 
Заемана длъжност   Младши съдия
Основни дейности и отговорности   Разглеждане на решаване на дела, основно в областта на финансовото право
Име и адрес на работодателя Окръжен съд – Ловеч
Вид на дейността или сферата на работа Правораздаване
Дати 11.02.1985 – 11.02.1986 г. 
Заемана длъжност Стажант – съдия
Основни дейности и отговорности Преминаване през всички звена на съдебната власт с цел практическо обучение;
 Подпомагане работата на съдии, прокурори и следователи чрез изготвяне на проекти на различни по характер правораздавателни актове (съдебни решения, постановления, определения).
Име и адрес на работодателя Софийски градски съд
Вид на дейността или сферата на работа Правораздаване
Дати 1987 г. – 1990 г. 
Наименование на придобитата квалификация Доктор
Диплома № 20275/15.06.1990 г.
Основни предмети/застъпени професионални умения Научна специалност Право, Финансово право
Име и вид на обучаващата или образователната организация Институт за държавата и правото при БАН
Ниво по националната класификация Научна степен „Доктор”
Дати 1980 г. – 1985 г. 
Наименование на придобитата квалификация Магистър по право, юрист
Диплома №100797/20.05.1985 г.
Основни предмети/застъпени професионални умения Право
Име и вид на обучаващата или образователната организация Софийски Университет ‘Свети Климент Охридски”
Ниво по националната класификация Магистър
Дати 1974 г. – 1979 г. 
Наименование на придобитата квалификация Завършено средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения
Име и вид на обучаващата или образователната организация Гимназия с преподаване на немски език, гр.Ловеч
Ниво по националната класификация Свидетелство за завършено средно образование № 022133/01.07.1979 г.
Български
Немски
Английски
Руски език
Касационни производства по данъчни дела пред Върховния административен съд, С., 1997, Фенея, 248 с.;
 Коментар на Закона за облагане доходите на физическите лица, С., Фенея, 1998, 191 с.;
Търговски сделки на предприятието, в съавторство, С., 2000, Апис – Ромил Колев, 390 с.;
 Указания за деклариране печалбата и доходите за 2000 г., в съавторство, С. 2001, Апис – Ромил Колев, 147 с.;
Процедури и приложни документи по данъчно производство, С., 2005, Труд и право, с.18-282;
 Новият данъчно-осигурителен процес, С., Труд и право, 2006, 368 с.;
Данъчно-осигурителен процес, С., Сиела, 2007, в съавторство, 154 с;
Данъчни задължения, С., Сиела, 2012, 396 с.
Email: office@ssp-law.bg
Телефони: 02 43 43 043
0895 21 22 44
СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ
Търговско и корпоративно право
Ликвидация и несъстоятелност
Вещно право и строителство
Процесуално представителство и арбитраж
Наказателно право
Изпълнително право
Вреди причинени по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
Данъчно право
Застрахователно право
Административно право
Семейно и наследствено право
Трудово право и трудови злополуки
Медицинско право и медицински деликт
Дати  04.2000 г. – понастоящем
Заемана длъжност или позиция Адвокат при Софийска адвокатска колегия
Дати 1989 г. – 1991 г.
Заемана длъжност или позиция Настройчик на радио и телевизионна техника в КРТА – В. Търново
Основни дейности и отговорности Настройка на телевизионна техника.
Дати 1991 г. – 1999 г.
Заемана длъжност или позиция Дейност като Едноличен търговец
Основни дейности и отговорности Търговия на дребно с промишлени стоки.
Дати 1999 г. – 2000 г.
Заемана длъжност или позиция Съдебен кандидат при Софийски окръжен съд.
Основни дейности и отговорности По програма на Министерство на правосъдието – запознаване с дейността и придобиване на практически умения в съд, прокуратура, следствие, служба по вписвания, съдебно изпълнение и други.
Дати 1983 г. – 1986 г.
Наименование на придобитата квалификация Монтьор на радио – електронна техника
Основни предмети/застъпени професионални умения Електротехника, електроника, производство и ремонт на електро и електронни уреди и апарати.
Име и вид на обучаващата или образователната органиязация СПТУЕ „А. С. Попов” – гр. Велико Търново
Дати 1993 г. – 1998 г.
Наименование на придобитата квалификация  Право
   Магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения Обучение във всички юридически сфери
Име и вид на обучаващата или образователната органиязация Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”
Български
Английски
Руски
Email: office@ssp-law.bg
Телефони: 02 43 43 043
0895 21 22 44
СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ
Търговско и корпоративно право
Ликвидация и несъстоятелност
Вещно право
Изпълнително право
Европейско право
Консултации във връзка с личните данни (GDPR)
Застрахователно право
Административно право
Семейно и наследствено право
Трудово право и трудови злополуки
Дати от 11.2019 – понастоящем
Заемана длъжност или позиция Адвокат при Софийска Адвокатска Колегия
Дати 2006 г. – 2011 г.
  Националната природо-математическа гимназия с профил химия, гр. София
Дати 2012 г. – 2017 г.
  Магистър по право – Нов Български Университет, София
Български
Английски
Email: sstoev@ssp-law.bg
Телефони: 02 43 43 043
0895 21 22 44